Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności Strony Internetowej Bursy nr 5 im. ppłk mgr inż. Grażyny Lipińskiej w Warszawie

Wstęp

Bursa nr 5 im. ppłk mgr inż. Grażyny Lipińskiej w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bursy www. bursa5.edu.pl

Daty publikacji i aktualizacji

• Data publikacji strony internetowej: 2020-09-15
• Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-16

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa naszej placówki jest w znacznej części zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono: 2020.09.15
W Bursie nr 5 dla strony www.bursa5.edu.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony:
Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ),
z którego wynika, że strona internetowa www.bursa5.edu.pl spełnia wymagania w 95 %.
Strona internetowa była budowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Bursa będzie na bieżąco usuwać stwierdzone niedogodności na stronie internetowej

Ułatwienia na stronie www.bursa5.edu.pl

• podwyższony kontrast
• możliwość zmiany wielkości liter na stronie
• możliwość zmiany czcionki na czytelną (bezszyfrową)
• podkreślenie oraz podświetlenie linków
• możliwość odwrócenia kolorów
• nawigacja klawiaturą

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

• Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Krystyna Zawadka
• E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• Telefon: +48 22 810 84 88

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo:
• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
• dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
• Organ nadzorujący: Dyrektor Bursy nr 5 w Warszawie
• Adres: ul. Zagójska 3 04 -160 Warszawa
• E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
• Telefon: +48 22 810 84 88,
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Z uwagi na ograniczenia architektoniczne Bursa nr 5 nie spełnia wymagań Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Budynek nie posiada podjazdu dla wózków inwalidzkich. Bursa nie dysponuje platformami i windami pozwalającymi na przemieszczanie się na wyższe piętra oraz toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Bursa nie posiada tłumacza języka migowego.

 Raport z deklaracji dostępności - pobierz

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Bursie nr 5 w Warszawie jest: Dyrektor Bursy nr 5 w Warszawie z siedzibą w Warszawie przy ul. Zagójskiej 3

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Bursy nr 5, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Bursie nr 5  za pomocą adresu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3.  Administrator danych osobowych – Dyrektor Bursy nr 5  - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Bursie nr 5  
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Bursy nr 5;
c)  w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5.  W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Bursą nr 5 przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor Bursy nr 5.

6.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

OBSZAR MONITOROWANY KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem systemu monitoringu jest dyrektor Bursy nr 5, ul. Zagójska 3, 04-160 Warszawa. Adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa wychowanków i pracowników na obszarze monitorowanym (zewnętrzny teren: wejście główne, stojaki rowerowe, wiata samochodowa, wejście do kuchni, boisko do piłki siatkowej, plac rekreacyjny na tyłach budynku oraz wewnętrzny teren: świetlica–parter, pomieszczenia w piwnicach: siłownia, pralnia dla młodzieży).
Podstawą przetwarzania danych w systemie monitoringu jest art. 6 ust 1 lit c) RODO w związku z art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r – Prawo oświatowe.
Zapisy z monitoringu samoczynnie kasują się po upływie 14 dni. W przypadku zaistnienia konieczności utrwalenia materiału filmowego na zewnętrznym nośniku elektronicznym, okres przechowywania na nim danych wynosi nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania lub do czasu wyjaśnienia sprawy albo zakończenia odpowiedniego postępowania.
Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do jej danych osobowych.
Zgłoszenie żądania realizacji prawa dostępu należy dokonać w sekretariacie instytucji.
Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
W razie pytań dotyczących danych osobowych mają Państwo możliwość kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu mailowego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Procedury bezpieczeństwa na czas epidemii

  • PROCEDURA dla Wychowanków Bursy nr 5 - pobierz
  • PROCEDURA - postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika, wychowanka koronawirusem SARS-COV-2 w Bursie nr 5 w Warszawie - pobierz
  • PROCEDURA - postępowania prewencyjnego pracowników i wychowanków w czasie zagrożenia epidemicznego - pobierz
  • Zasady organizacji pobytu w Bursie w roku szkolnym 2020/2021 - pobierz