Historia

Bursa położona przy ul.Zagójskiej 3 działa od 1 marca 1972r.

Wówczas to Kurator Oświaty dokonał zmian w strukturze organizacyjnej funkcjonującego   od 1 września 1968r. Internatu Technikum Przemysłu Cukierniczego i na jego miejsce powołał Bursę Szkolnictwa Zawodowego nr 5. Bursa zajęła cały czterokondygnacyjny budynek internatu łącznie z podpiwniczeniem i terenem przylegającym do budynku. Podobnie jak internat, przyjmowała młodzież mieszkającą poza Warszawą a uczącą się w stolicy, lecz już nie tylko z Technikum
Przemysłu Cukierniczego lecz również z innych szkół ponadpodstawowych zlokalizowanych w rejonie bursy. Wykorzystanie miejsc było stuprocentowe, a liczba chętnych znacznie przewyższała liczbę miejsc ( placówka przeznaczona była wyłącznie dla dziewcząt ). Pokoje wychowanek były pięcioosobowe a warunki mieszkaniowe, wyposażenie  bardzo skromne. Środki finansowe otrzymywane z budżetu nie pozwalały na dokonywanie remontów, modernizację czy też zakup nowego wyposażenia.Od 1992r. zaobserwowano, że o miejsca w bursach warszawskich stara się coraz mniejsza liczba młodzieży. Pozostawały miejsca wolne, które dzięki decyzji Kuratora Oświaty można było wynajmować, a uzyskane środki gromadzić na koncie "środków specjalnych" i wykorzystywać na potrzeby placówki. Wobec powyższego utworzona została baza noclegowa dla wycieczek szkolnych. Rozpoczęto działalność pozastatutową. Wolne sale wynajmowano na prowadzenie kursów, organizację zebrań itp. Środki finansowe pozyskane z powyższej działalności przeznaczano  na dokonanie koniecznych remontów (budynek wymagał generalnego remontu).

Od stycznia 1993r. decyzją Kuratora Oświaty do prowadzenia działalności statutowej przydzielono bursie drugi budynek zlokalizowany przy ul. Tarnowieckiej 35.  Po przeprowadzeniu w nim koniecznych napraw, od   1 września 1993r. zaczął działać jako filia naszej  bursy, przeznaczona dla chłopców.  Filia działała przez dwa lata, lecz budynkiem administrowaliśmy    do 8 września 1997r. wykorzystując go jako bazę noclegową dla wycieczek.    W międzyczasie zmianie  uległa  nazwa naszej placówki. Decyzją Kuratora Oświaty z dnia 28 lipca 1994r. bursa przyjęła nazwę Bursy Szkolnej nr 5. Zniesiona została również rejonizacja i mogliśmy przyjmować młodzież spoza Warszawy uczęszczającą do wszystkich ponadpodstawowych i policealnych szkół warszawskich podlegających Kuratorium Oświaty.

W dniu 23 kwietnia 1998r. dzięki staraniom dyrektora bursy, całego grona pedagogicznego i samorządu młodzieży, Kurator Oświaty nadał placówce imię ppłk mgr inż. Grażyny Lipińskiej.
Od dnia 1 stycznia 1999r. organem prowadzącym bursę był Starosta Powiatu Warszawskiego.

Budynek przy ul. Zagójskiej 3 jest obecnie w bardzo dobrym stanie technicznym,  zarówno jego wygląd zewnętrzny jak i wszystkie pomieszczenia w niczym nie przypominają  tych  sprzed  lat. Również teren przylegający do bursy uległ diametralnej zmianie.

Obecnie organem prowadzącym jest Miasto Stołeczne Warszawa - Biuro Edukacji.