UCHWAŁA NR LIX/1874/2022

UCHWAŁA NR LIX/1874/2022 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z 20 stycznia 2022 r.

w sprawie zamiaru przekształcenia Bursy nr 5 im. ppłk mgr inż. Grażyny Lipińskiej w Warszawie,  ul. Zagójska 3 poprzez włączenie do Bursy nr 6 w Warszawie, ul. Okopowa 55a

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 i art. 89 ust. 1, 8 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) uchwala się, co następuje:

§ 1.
Wyraża się zamiar przekształcenia z dniem 1 września 2022 r. Bursy nr 5 im. ppłk mgr inż. Grażyny Lipińskiej w Warszawie, ul. Zagójska 3 poprzez włączenie do Bursy nr 6 w Warszawie, ul. Okopowa 55a jako dodatkowa lokalizacja.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.

§ 3.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy, na
tablicy ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy oraz na tablicy informacyjnej Bursy nr 5 im. ppłk mgr inż. Grażyny Lipińskiej w Warszawie, ul. Zagójska 3 oraz Bursy nr 6 w Warszawie, ul. Okopowa 55a.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady m.st. Warszawy
(-)
Ewa Malinowska-Grupińska